zaterdag 23 juni 2018

Leven in Uw Zonneschijn 5


Het nieuwe is begonnen

Het oude is voorbij
het nieuwe begonnen
Kijk niet meer achterom
vergeet wat is geweest.

De weg gaat niet terug
krijgt een nieuw begin
Voor mij is ‘t leven waard
ik heb weer levenszin.

De Heer staat mij terzij
heeft dat altijd gedaan.
Hij is het die heel blij
zegt: jij bent voorgoed vrij.

Hij is de Weg ,de Waarheid
in Zijn mond geen bedrog.
Hij ziet altijd ons hart aan,
Hij heeft mij welgedaan.


Bidden


Ik gedenk dat U door Uw lijden
mij van zonden wilt bevrijden.
Laat mij dan Heer zonder schijn
bidden, wilt U Heer met mij zijn.

En met U Heer Uw weg te gaan
niet langs de kant te blijven staan.
U ging die weg naar het kruis
en U werd o Heer zo verguisd.

Het gaat U om mijn hart o Heer
en zo de weg met U te gaan.
Zie mij dan Heer genadig aan
en leer Heer, dat ik mij bekeer.

U bent die zware weg gegaan
laat mij die weg Heer verstaan
Mag ik een waar getuige zijn
en leven in Uw zonneschijn.


Lieve Heer,ik dank U


Heer, ik ben U dankbaar
voor mijn lieve vrienden
en buren om mij heen.
En daarom lieve Heer
ben ik nooit echt alleen,
het is zo'n lief gebaar.


Mijn handen gevouwen


Als ik met mijn handen gevouwen
Heer denk aan wat U voor mij deed.
Hoe U in het volste vertrouwen
naar het kruis ging voor wat ik misdeed.

U werd bespot, gehoond ,geslagen
omdat U mijn zonden wilt dragen.
Laat mij Heiland bij Uw kruis knielen
mijn hart en geest opnieuw bezielen.


Als ik met mijn handen gevouwen
Heer denk aan wat U voor mij deed.
Hoe U in het volste vertrouwen
naar het kruis ging voor wat ik misdeed.

U werd bespot, gehoond ,geslagen
omdat U mijn zonden wilt dragen.
Laat mij Heiland bij Uw kruis knielen
mijn hart en geest opnieuw bezielen.


U blijft mij steeds nabij


Heer, ik dank U voor dit leven
voor de mensen om mij heen.
Die mij zoveel vreugde geven
nooit meer ben ik nu alleen.
't Boze kan mij niet meer deren
U gaf kracht en steunde mij.
Ware liefde is gebleken
U blijft Heer mij steeds nabij.

Niets kan mij meer van U scheiden
van Uw ware zonneschijn.
U helpt mensen in hun lijden
redt ze uit de angst en pijn.
Zoveel heb ik Heer te danken
‘k mag nu vrolijk voorwaarts gaan.
Alles kan ‘k van U verwachten
U laat Heer geen bidder staan.

Melodie: Uren dagen maanden jaren
NH Bundel: 292


Ere zij God


Want een kind is ons geboren
in een stal te Bethlehem.
Voor ons mensen die verloren
‘t leven weer vinden in Hem.
Bij God zelf was er veel vreugde
Hij was ‘t zelf die zich verheugde.

Grote schare eng’len stemmen
zongen in die blijde nacht
Ere God zij in de hoge
voor Zijn Zoon die redding bracht.
Aan een wereld vol van schuld
wacht Hij op ons met geduld.

Eens komt Hij naar d’ aarde weder
komt een einde aan de strijd.
Knielen bij de kribbe neder
voor onz' ongerechtigheid.
Oorlog is er dan niet meer
die overwon Hij, onze Heer.

Nooit is er een kind geboren
met veel Godd’lijk eer betoon.
Nooit een ster meer aan de hemel,
toch kwam Hij op aard’ gewoon.
Laten wij eerbiedig knielen
buigen onze trotse zielen.

Voelen ons niet hoog verheven
boven anderen,want wij
zijn niet beter in ons streven.
Bidden maak ons hart toch vrij
van hoogmoed en eigen waan,
ned’rig in onz' schoenen staan.

Melodie: Once in Royal David City


Ik wens U ware vrede


O Heer wees genadig,
de mensen vol venijn.
Wilt U toch gestadig
vol liefde met ze zijn.

U bent de ware vrede
in U is geen bedrog.
Ga Heer met ze mede
o Heer, vergeef ze toch.

Heer ik wil U bidden
vergeef, vergeef ze maar.
Wat ze ook vertellen,
hun woorden zijn niet waar.

De waarheid is zo anders
dan wat er wordt verteld.
Erbarm, erbarm U Here
Uw Geest heeft dit voorspeld.

Uw vrede die zal winnen
Uw Geest geeft nieuwe kracht.
Uw Geest maakt blij van zinnen
Uw Geest, heeft d’ overmacht.

Ik wens u ware vrede
een liefd’vol kerstfeest saam.
En dat wij samen zingen
hoe lief”lijk is Uw naam.


Eeuwig is Zijn licht in mij


Heer, zij die gebonden zaten
in de schaduw van de dood.
Zijn nog steeds van U verlaten
en hun nood is toch zo groot.
Kom toch in hun zwarte nacht
en verlost U hen met kracht.

Geef Uw vrede in hun duister
maak het hart voor eeuwig vrij.
Dat ze altijd mogen zingen,
nooit meer ‘t duister aan mijn zij
Eeuwig is Zijn Licht in mij
dank U Heer, ik ben zo blij.


Hij komt ons vrede brengen


Hij Redder van de wereld
Hij daald' op aarde neer.
Werd in een stal geboren
de Heiland, onze Heer.
Voor Hem is onze glorie
Hij is die zeker waard.
Hij is onze victorie
Eer zij God op deez' aard'.

Bedroefden en verdrukten
Hij kwam voor ons naar d' aard.
Hij komt ons vrede brengen
Hij vindt ons alles waard.
Er zal weer licht gaan schijnen
in onze duisternis.
Men hoeft niet weg te kwijnen
Hij kent ons diepst' gemis.

Melodie: LbvL 117


Vrede in ons hart en leven


Vrede in ons hart en in ons leven
ware vrede, Hij wil ons die geven.
Hij is de Vrede, Hij is het die bevrijdt
die redden wil uit barre eenzaamheid.

De Vredevorst die oorlog uit ons haalt
Hij heeft de vrede voor ons duur betaald.
Straks zingen wij van Vrede op aarde,
maar vrede in ons hart, dat heeft waarde.


Vrede in ons hart en in ons leven
ware vrede, Hij wil ons die geven.
Hij is de Vrede, Hij is het die bevrijdt
die redden wil uit barre eenzaamheid.

De Vredevorst die oorlog uit ons haalt
Hij heeft de vrede voor ons duur betaald.
Straks zingen wij van Vrede op aarde,
maar vrede in ons hart, dat heeft waarde.


Hij kwam ons vrede geven


Hij kwam om ons vrede te brengen
aan een wereld verloren in schuld.
Die in lengte van dagen verlengen
in 't stralende zonlicht gehuld.

Hij kwam om vergeving te schenken
aan een ieder die Hem daarom vraagt.
En ons met genade gedenken
dat blijkt wat Zijn Vader behaagt.

Daarvoor kwam Hij eens naar de aarde
bracht vrede mee voor iedereen.
Want die bezit grote waarde,
slaat die als een kleed om ons heen.

Voor Hem zullen knieën zich buigen
onze Vredevorst Heiland en Heer.
Met d' engelen tesaam te getuigen
en zingend tot God alle eer.


Hij is de vrede


Vrede in ons hart en in ons leven
ware vrede, Hij wil ons die geven.
Hij is de Vrede, Hij is het die bevrijdt
die redden wil uit barre eenzaamheid.

De Vredevorst die oorlog uit ons haalt
Hij heeft de vrede voor ons duur betaald.
Straks zingen wij van Vrede op aarde,
maar vrede in ons hart, dat heeft waarde.

Vredestichters


Laat ons o Heer, naar ware vrede zoeken
die brengen op de pleinen en in hoeken
zoals het Kind omwonden in de doeken
als echte Vredevorst naar de aarde kwam.

Laat ons o Heer, toch naar Uw vrede streven
die vrede voelbaar, tastbaar in ons leven
en ons met Uw ware vrede omgeven
zoals U o Heer, ons dat heeft voorgedaan.

Laat ons licht zijn in de donkere nachten
voor hen die zo naar echte vrede smachten
hun pijn en moeite met Uw hulp verzachten
laat ons vredestichters en lichtdragers zijn.


Jezus volgen al mijn dagen


Jezus volgen al mijn dagen,
lopen op Zijn levensweg.
Biddend tot Hem gaan met vragen,
Heer ‘k wil doen wat U mij zegt.
Leiden mensen op Uw pad,
licht zijn, helpen uit mijn hart.

Melodie : Waterstromen wil ik gieten.
NH bundel 109


Heer zend toch Uw zonnestralen


Heer zend toch Uw zonnestralen
zodat liefde 't hart bereikt
warmte het kan overhalen
weer de liefde tot hen spreekt
Kilte kan het hart zo sluiten
liefdeloosheid overwint
O Heer laat Uw liefde winnen
toon dat U oprecht bemint.

Woorden vaak zo onbegrepen
als Uw Geest het hart niet raakt
Wilt U tot die harten spreken
dat 't de liefde weer toelaat
Laat Uw liefde overstromen
geef Uw kracht, genade Heer
Dat de mensen weer gaan dromen
goedheid vergaat nimmermeer.

Dat ze weer van vreugde springen
huppelen van zielevreugd
Klappen en vol leven zingen
Heer Uw liefd' heeft ons verheugd
Zwarte nachten zijn verdwenen
en Uw zon gaf ons weer moed
Lieve God wij zijn zo dankbaar
U bent zo oneindig goed.

Melodie : Alle mensen worden broeders
Vredeslied !


Bid U o Algoede


Heer, ik trek mijn schoenen van Uw Evangelie aan
en wil in ware liefde Uw boodschap doen horen
Vredelievend vol erbarmen tot de ander gaan
bid U o Algoede, laat mij niet aan leugens storen.

Briesend gaat de satan rond en brult met veel geschreeuw
ik zal jou verslinden als een boos getergde leeuw
hij is vernietigend en spert zijn wijde kaken
wil al Zijn liefde tot in de bodem afkraken.

Dat is wat in het laatst der dagen zal gebeuren
strijd toch maar door 't evangelie te verspreiden
Ik zal je in de ware Geest van Mijn liefde leiden
laat 't niet gebeuren, 't kwade zal je nooit verscheuren.


Weest U de de Trooster in 't verdriet


Weest U de Trooster in 't verdriet
als d' ander Heer geen uitkomst ziet
Droogt U de tranen bitt're pijn
wilt U o Heer hun Helper zijn.

Barmhartig Heer geeft U ze kracht
behoed, bescherm hen in de nacht
Slaat U de armen om hen heen
ik smeek U hoor naar mijn gebeên.

Zodat ze Heer Uw zonlicht zien
de duisternis Heer van ze vliên
O God, beschermer in de nood
soms is de duisternis zo groot.

Het hart is zo bedroefd, gekweld
komt U ze tegemoet gesneld
Geeft U ze licht in hun bestaan
en laat ze niet verloren gaan.

Melodie: Weest Gij de zon van mijn bestaan.
LBK 437 :3


Bidden voor de vrede

Laat de liefde overwinnen
dat er vrede komt op aard'
Mensen zijn zo buiten zinnen
levens zijn hun niets meer waard
Eigen ik is zo belangrijk
vaak gaat alles zonder hart
Maar wij tarten U zo Heiland
U helpt and'ren ook in smart.

En de tijd gaat alsmaar verder
't klokje staat op twee voor twaalf
Het is tijd dat w' ons bezinnen
anders is 't voorgoed te laat
Help ons strijden voor die vrede
bidden dat die komen gaat
Heer erbarm U, en ontferm U
want de wereld die vergaat.

Melodie : Uren dagen maanden jaren
Gezang 292 NH Bundel


Woordeloos


Soms is zwijgen
sprekend
Een messteek
veel
liefdeloosheid
prekend .

O Heer het
venijn
kan giftig
zijn.

Als men de
ander
woordeloos
met geen
woorden zo
vernietigd.

Het is een doorn
in Uw oog
het is erg
liefdeloos
grievend.

Laat Uw Geest van liefde heersen


Heer laat toch Uw licht verschijnen
Geef de moede, moed en kracht
Laat Uw Geest van liefde heersen
Al het kwaad mogen verdwijnen.

Amen !


Heer laat mij de woorden spreken


Heer, laat mij de woorden spreken
die komen uit mijn hart vandaan
als ik met velerlei gebreken
een ander help in het bestaan
dat ik Heer zonder te veinzen
oprecht bewogen ben in smart
niet om mij op de borst te kloppen
dat ik ook niet een ander tart.

Heer ik bid U, laat mij eerlijk
zonder veinzen, en oprecht
want ik vind U zo begeerlijk
liefdevol schenkt U mij recht
laat mij Heer betrouwbaar wezen
mag ik Heer Uw dienaar zijn
dan hoef ik hier niets te vrezen
levend in Uw zonneschijn.

Laat mij met liefde zijn vervuld
en nooit mijn medemens verwonden
om in het liefdekleed gehuld
door U als dienaar uitgezonden
leer mij de minste steeds te zijn
om liefdevol Uw woord te delen
Verzameld rondom brood en wijn
door U verbonden met zovelen.

Heer ik ben U dankbaar


Heer wat ben ik dankbaar in dit leven
voor alles wat ik van U heb gekregen
zoveel goederen en de vele hulp
dankbaarheid haalt mij uit mijn schulp
vele weten dat ik bijna niets kocht
alles uit erfenis en zo, ontvangen mocht
Heer ik dank U voor Uw ontfermen
Uw liefde deed mij steeds beschermen.

Om Uw heil Heer te ontvangen


Hoe groot is mijn verlangen
om Uw heil Heer 't onvangen
Genade, moed en kracht
laat mij o Heer, zo streven
om steeds met U te leven
dat ik U ied're dag verwacht.

Heer wilt U mij vergeven
als moed m' ontbrak in 't leven
Ik lag zo hoop'loos neer
wilt U mij weer doen opstaan
en biddend tot U opgaan
vergeeft U al de boze Heer

Uw Geest omgeeft mijn leven
en heeft mij weer gegeven
Uw lichtstraal weer in mij
Uw geeft Uw zonnestralen
die op mij nederdalen
dank voor Uw liefde, lieve Heer.

Melodie: Gezang 187
Leer mij O God hier streven


Elkaar tot hand en voet te zijn


Wat is het fijn om er te mogen zijn
te brengen een beetje zonneschijn
Elkaar te zijn tot hand en voet
begroeten met en warme groet.

Als woorden waar zijn en oprecht
de liefdegroet zo puur en echt
Dat is 't wat je hart weer leven doet
vertrouwen geeft de mens weer moed.


Ik loof o Heer Uw goedheid en Uw trouw


Ik loof o Heer Uw goedheid en Uw trouw
ik prijs U, die 'k met heel mijn hart vertrouw
en zonder vrees op U mijn Heiland bouw
U helpt mij uit d 'ellende
Opnieuw zal ik mijn lofzang op doen zenden
voor bijstand die het onheil af deed wenden
Dan zal geen vijand mij meer kunnen schenden
als ik Uw hulp aanschouw.

Alweer werd ik omringd door tegenspoed
't ontbrak mij aan de kracht en ook de moed
Opnieuw mocht ik ervaren God is goed
U blijft mij steeds omgeven
U bent mijn Herder, en Leidsman ten leven
ik mocht Uw goedheid en Uw heil beleven
U heeft mij hoop en uitkomst weer gegeven
Ik dank U, voor Uw trouw..

Melodie “Psalm 56
Ik roem in God ik prijs 't onfeilbaar woord


U geeft liefde bent bewogen


Heer, wat bent U toch bewogen
vol van liefde, mededogen
U daalde naar de aarde neer
zo veel liefde heeft U Heer.

Het sterke kan U niet bekoren
't zwakke mag U toebehoren
Zoveel liefde heeft U Here
van die liefde kunnen wij leren.

U geeft liefde bent bewogen
heeft een hart vol mededogen
U ziet Heer ons hart steeds aan
want ons hart komt het opaan.

Heer, laat ons echt bewogen zijn
voelen anders nood en pijn
Geeft U ons steeds moed en kracht
voelend wie Uw hulp verwacht.

U bent mijn Vriend


Laat mij een waar getuige zijn o Heer,
dat ik geen valsheid over U verkondig
En dat ik wars ben van d' onzuiv're leer
Uw genade en recht vertel volmondig
Geen leugenaars die houden stand, veeleer
richt U ze Heer te gronde, ze bezwijken.

U bent mijn Vriend, U bent mijn metgezel
U gaat op al mijn wegen met mij mede
Als ik vol ijver over U vertel
dat U mijn voeten richt, op al mijn schreden
ga ik verlicht met U als mijn kompas
getuigend van Uw liefde en Uw vrede.

Melodie : Psalm 119
Och schonkt Gij mij de hulp van Uwe Geest.


Zwijgen


Dodelijk zwijgen
is zo liefdeloos
Nooit leren praten
't duurt eindeloos
Leer toch begrijpen
waarover het gaat
Zwijgen, waar menig
mens 't leven verlaat.

Slachtoffers van dat
zwijgende geweld
Mochten niet praten
dus zwijgend zwijgen
en nooit iets verteld
Zovele mensen
gingen zwijgend heen
zo mateloos alleen.


Here laat mij zwijgen


Here laat mij zwijgen
tegen mensen die
hun gelijk willen krijgen.
Amen !


Zwijgen doorbreken


Zwijgen doorbreken
ook ik mag spreken
van Gods grote daden
hoe Hij mij redde
uit doodse dalen
de mond steeds gesnoerd
als ik een woord sprak
opnieuw werd gevloerd.

Breek open mijn mond
wilt U niet zwijgen
zodat ook ik Heer
recht zal verkrijgen
te mogen spreken
niet telkens opnieuw
wordt vergeleken
ongeletterd en dom.

Niet langer geknecht
ze hebben het geld
en daardoor het recht
de macht en de kracht
geeft men te kennen
wij hebben jouw stem
tot zwijgen gebracht
Ik spreek, nooit verwacht !


U geeft ons Heer de grond onder de voeten
de vaste grond waarop wij mogen staan
Al zal de vijand pogen weg te wroeten
de grond is vast Heer die wij mogen gaan
al rukt de boze op, U wint de strijdt
aan Uw hand worden wij o Heer geleid
Wij mogen weten dat U ons behoedt,
bewaart en zegent ons in overvloed.


U komt de lof toe

Wie is een God als Gij o God almachtig
U bent een groot en oppermachtig Heer
Als U ons leidt dan mogen wij standvastig
eendrachtig zingen Uwe naam te eer.
Wij vrezen dan geen kwaad wie ons aanvalt
want als de boze het niet meer bevalt
dan wordt hij woedend, ziedend als een leeuw
komt brullend op ons af met veel geschreeuw.

U bent ons licht Heer en ons eeuwig leven
U bent de Bron van grote zaligheid
De Zaligmaker die voor ons gegeven
een lichtend licht voor onze voet bereidt
Onze verlosser die opnieuw verschijnt
om recht te doen, en het onrecht verdwijnt
O grote God o machtig trouwe Heer
U komt de lof toe glorie en de eer.

Melodie :Psalm 27

Zo ik niet had geloofd dat in dit leven

Leven in Uw Zonneschijn 5

Het nieuwe is begonnen Het oude is voorbij het nieuwe begonnen Kijk niet meer achterom vergeet wat is geweest. De weg gaat niet teru...